Algemene voorwaarden en huisregels Fysiocare Oosterbeek

Deze voorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Ze worden regelmatig aangepast, naar aanleiding van de tijdgeest en de huidige wet- en regelgevingen.


Huisregels en bejegening
Omdat er in de praktijk meestal meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, hebben wij huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten, vervelende situaties en verwarring te voorkomen. Dit om zowel voor patiënten en bezoekers als alle medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. Deze huisregels zijn:

 • De therapeuten en u als patiënt dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden en met wederzijds respect te gedragen. We vragen u om voor uw afspraak een laken/ hoeslaken en een handdoek mee te nemen.
 • Zou u uw fiets of auto zodanig willen parkeren, dat u hiermee anderen niet in de weg staat.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest of u laat uw kinderen met het speelgoed spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Tijdens de behandeling vragen wij u om niet actief om te gaan met uw mobiele telefoon.
 • Omdat de praktijk ook mindervalide patiënten behandelt, vragen we u om bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats te geven.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen,te verwijderen uit het pand.
 • Als u als patiënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden, dient u dit voor het eerste consult aan te geven.
 • De behandeling vindt over het algemeen plaats in een afgescheiden ruimte (behalve de oefenzaal) waarin alleen de therapeut en de patiënt aanwezig zijn. Als er derden (bijvoorbeeld een stagiair) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de patiënt en de therapeut naar een oplossing gezocht worden; bv een andere therapeut inzetten of de behandeling beëindigen.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Onze therapeuten houden zich hierbij aan de geheimhoudingsplicht en de AVG.


Eigendommen
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. We adviseren u om geen waardevolle spullen achter te laten in (uw jas in) de wachtruimte. In de kleedkamers bij de zalen staan lockers waarin u uw waardevolle spullen kunt opbergen, wanneer u aan een van de groepen deelneemt.


Betalingsvoorwaarden
Wij declareren uw behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar met wie u een zorgpolis heeft afgesloten. Indien u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft, of al meer behandelingen fysiotherapie heeft gehad dan door uw aanvullende verzekering wordt vergoed, dan sturen wij u een factuur voor de behandelingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij niet tijdig afzeggen behoudt Fysiocare zich het recht minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.

De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen genoemde tijd uit, dan verkeert u in verzuim vanaf deze dag. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is Fysiocare gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is Fysiocare gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25,- euro.