Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Wanneer u behandeld wordt door een van onze therapeuten, dan hebben u en de therapeut een aantal rechten en plichten jegens elkaar. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen uit deze wet zijn:

 • informatieplicht
 • recht op privacy
 • recht inzage de dossierplicht
 • geheimhoudingsplicht
 • goed hulpverlenerschap
 • een toestemmingsvereiste.

Wij vragen van u dan ook om:

 • de therapeut met wie u een afspraak heeft, goed te informeren, zodat hij een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven,
 • de adviezen van de therapeut op te volgen,
 • uw reacties op de behandeling terug te koppelen aan de therapeut; hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij u beter begeleiden, adviseren en behandelen,
 • de persoonlijke hygiënische regels in acht te nemen en zorg te dragen voor een goede lichaamshygiëne
 • respect voor de persoonlijke levenssfeer van de therapeut,
 • klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of andere medewerkers, bespreekbaar te maken met uw therapeut.

Van onze therapeut kunt u het volgende verwachten:

 • het geven van informatie over de huidige toestand van uw medische klacht,
 • het geven van informatie over het stellen van de diagnose en de behandeling, alsmede de vooruitzichten mbt toekomstige behandeling(en) en eventuele risico’s,
 • een luisterend oor en actieve houding betreffende uw terugkoppeling van uw reacties en ervaringen naar aanleiding van eerdere behandelingen
 • andere methoden van onderzoek of behandeling die eventueel voor u van toepassing zijn,
 • dossiervoering in ons systeem, waardoor wij uw klacht en het verloop goed kunnen monitoren,
 • het in acht nemen van de persoonlijke hygienische regels,
 • respect voor en geheimhouding van de persoonlijke levenssfeer van u als patiënt, volgens de regels van de AVG,
 • een luisterend oor en een actieve houding betreffende klachten over de behandeling of bejegening door uw therapeut of een andere medewerker

Wanneer u meer informatie nodig heeft dan kunt u dit altijd aangeven bij de therapeut of aan een andere medewerker. We zorgen er dan voor dat u deze informatie krijgt, eventueel via het doorverwijzen naar een andere informatieve bron.

Voor het indienen van klachten hebben wij tevens een informatieve folder van het KNGF. Deze is te vinden in onze wachtruimte. 

Algemene Voorwaarden

Naast de bovengenoemde rechten en plichten, zijn de Algemene Voorwaarden ook onderdeel van de behandelovereenkomst tussen u en de therapeut.

Deze voorwaarden treden in werking zodra u bij ons in behandeling komt. U kunt deze voorwaarden ook zien als huisregels. U kunt hier klikken voor de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden Fysiocare - Bewegingsactiviteiten

Ook voor de bewegingsactiviteiten bij Fysiocare zijn er Algemene Voorwaarden opgesteld.

Deze voorwaarden treden in werking zodra u bij ons de deelnemersovereenkomst heeft ondertekend. Voor de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden bij de bewegingsactiviteiten van Fysiocare, klikt u hier.

Klachten

Alle medewerkers van Fysiocare doen hun best om hun werk zo correct mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent.
Bij onze praktijk is bij klachten en geschillen de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) van toepassing. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe deze moeten worden opgevolgd. Volgens deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. Fysiocare voldoet hieraan.
Heeft u een klacht of opmerking, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven, want we hechten groot belang aan uw klacht of opmerking. U kunt deze rechtstreeks met uw behandelend therapeut bespreken of uw klacht bij een van de medewerkers aangeven. We gaan vervolgens hierover met u in gesprek en willen deze graag samen met u naar tevredenheid oplossen.
Lukt dit niet, dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling bij het KNGF waar u kunt vragen om bemiddeling. Hierover staat meer informatie in de folder van het KNGF, die u in onze wachtruimte kunt vinden.