Algemene voorwaarden Fysiocare – Bewegingsactiviteiten

Inschrijving: Inschrijven kan persoonlijk bij Fysiocare of via onze website. Na ondertekening van de deelnemersovereenkomst is de inschrijving definitief.

Betaling en incasso: Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan Fysiocare om doorlopende incasso-opdrachten van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Fysiocare. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Fysiocare en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald; u dient zelf te zorgen voor een probleemloze betaling; indien Fysiocare 2 opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen, is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden; de kosten hiervan komen voor uw rekening. Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als overige genoten kortingen. Ingeval van een gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden, zal het termijnbedrag worden herberekend op basis van een lidmaatschap met de termijn van 12 maanden.

Huisregels: Bij het betreden van Fysiocare gaat u akkoord met de huisregels van Fysiocare. De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden; dranken mogen alleen binnen een afgesloten fles/bidon meegenomen worden; roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden; etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimte; bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimte; het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapsband mee te nemen; verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Fysiocare; jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimte; we raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers; gelieve na het sporten geen kluisje bezet te houden, het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht; het is verplicht schone en gepaste sportschoenen (geen slippers of sandalen) en gepaste sportkledij te dragen; gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden; het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen. Gelieve na een training alle materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen; het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden; verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd; ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd en; indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie; bij het niet naleven van de huisregels behoudt Fysiocare zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.

Gebruik persoonlijk lidmaatschap en lidmaatschapsband: Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van Fysiocare ontvangt u een persoonlijke lidmaatschapsband; let op, deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden; Fysiocare zal bij misbruik van de persoonlijke lidmaatschapsband de schade verhalen op de eigenaar van het lidmaatschap waar de band aan gekoppeld is; de lidmaatschapsband dient u bij elk bezoek aan Fysiocare mee te nemen; bij diefstal of verlies van uw lidmaatschapsband neemt u direct contact op met Fysiocare; bij diefstal of verlies kunt u een nieuwe lidmaatschapsband aanschaffen ten waarde van 10 euro.

Lidmaatschap beëindigen: Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan persoonlijk bij Fysiocare. Na opzegging zal Fysiocare de persoonsgegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren; het Fysiocare lidmaatschap kunt u alleen pauzeren met een geldige doktersverklaring voor een maximale termijn voor 3 maanden. Wanneer het een lichte blessure betreft, kunt u de fitcoaches vragen om een goed alternatief.

Eigen risico: Fysiocare is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van Fysiocare; Fysiocare kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld; u traint op eigen risico tijdens begeleide en niet-begeleide uren.

Openingstijden en prijzen: Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Fysiocare behoudt zich het recht om tarieven te indexeren/wijzigen met een maximum van 7% per jaargang.

Privacyverklaring en AVG: De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fysiocare gebruikt; uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent. Onze privacyverklaring is te vinden op onze website www.fysiocareoosterbeek.nl

Promotie: Bij het ondertekenen van de overeenkomst met Fysiocare geeft u wel of niet toestemming dat wij voor promotiedoeleinden foto- en/of filmmateriaal mogen gebruiken, waarop u te zien bent. Indien er door ons gefotografeerd of gefilmd wordt, dan vragen we van tevoren uw toestemming. U kunt dit ter plaatse altijd weigeren. Eenmaal gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken.