Fysiocare Oosterbeek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiocare Oosterbeek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals die wordt omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt de volgende punten met zich mee:

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Wij vragen u om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
  • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze. 

Fysiocare Oosterbeek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy of in algemene zin vragen heeft, en u hierover contact met ons wilt opnemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.