Fysiocare Oosterbeek besteedt constante aandacht aan de informatie die wij op de website plaatsen. Desalniettemin kunnen wij niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen altijd juist en actueel is. Dit geldt voor alle pagina’s van de website.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Fysiocare Oosterbeek is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

Fysiocare Oosterbeek garandeert niet dat aan haar gezonden emails tijdig worden ontvangen of worden verwerkt, omdat tijdige ontvangst van emails niet kan worden gegarandeerd.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Fysiocare Oosterbeek heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Fysiocare aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Alle publicaties en uitingen van Fysiocare Oosterbeek zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Fysiocare daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Fysiocare, mei 2018, versie 01